ALGEMENE VOORWAARDEN Stasse Support

Wat fijn dat wij gaan samenwerken en/of dat je hebt besloten om een product of dienst van me aan te schaffen. Om te voorkomen dat we verkeerde verwachtingen van elkaar hebben, vind je hieronder mijn algemene voorwaarden.

Jij Onderneemt Het en Carry Yourself vallen onder Stasse Support, daarom spreek ik in de algemene voorwaarden steeds van Stasse Support. Naast fysieke producten en persoonlijke diensten, werk ik ook wel eens voor opdrachtgevers, vandaar deze uitgebreide algemene voorwaarden.

 

1. ALGEMEEN

1.1.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld om met plezier met elkaar samen te kunnen werken en ter bescherming van elkaars belangen.
1.1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stasse Support & opdrachtgever, de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeen zijn gekomen.

1.1.3 Stasse Support kan helaas niet instemmen met eventuele andere voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.4 Wijzigingen en aanvullingen op de gesloten overeenkomsten, zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.

1.1.5 Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Stasse Support gesloten overeenkomst.

1.2 Beëindiging

1.2.1 Zowel opdrachtgever als Stasse Support is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.3 Medewerking van Opdrachtgever

1.3.1 Opdrachtgever zal aan Stasse Support alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle,

noodzakelijke gegevens en/of informatie verschaffen.

1.3.2 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal

Stasse Support te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te beëindigen.

1.4 Geheimhouding

1.4.1 Stasse Support en opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten,

 

1.5 Aansprakelijkheid
1.5.1 Aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie is nadrukkelijk uitgesloten.

1.5.1 Buiten het in artikel 1.5.1 genoemde geval rust op Stasse Support geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.5.2 De aansprakelijkheid ontstaat slechts indien de schadelijdende partij de andere partij onverwijld, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.

1.5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schadelijdende partij de schadetoebrengende partij binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade de schadetoebrengende partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.6 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.6.1 Partijen zullen ernaar streven om de aangegane overeenkomst tijdig en volledig na te komen. Geen van de partijen is echter gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen tekortkomingen van toeleveranciers, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming of plaatsing te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.6.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kunnen partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.6.3 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.7 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.7.1 Op alle door Stasse Support met opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.7.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost,

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

2.1 Adviezen

2.1.1 Alle werkzaamheden die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot consultancy, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.1.2 Stasse Support is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en onder eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

 

2.2 Maatwerk

2.2.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op

basis van fixed price of nacalculatie afgerekend.

 

2.3 Werkzaamheden

2.3.1 Alle werkzaamheden zullen in de regel op werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.3.2 Stasse Support is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

2.4 Workshops en trainingen
Workshops en trainingen die op de website www.jijonderneemthet.nl of www.carryyourself.nl worden aangekocht en welke fysiek dienen te worden bezocht, kunnen tot een week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Indien een workshop of training binnen de periode van een week wordt geannuleerd vindt geen restitutie plaats. Wel kan een vervanger naar de workshop of training komen.
Online workshops of trainingen kunnen na aankoop niet worden onderbroken, gecanceld. Daarnaast is het niet toegestaan online trainingen en workshops aan derden door te sturen of te verkopen. Op elke training en workshop rust copyright.

2.5 Overige aankopen webshop
Fysieke aankopen in de webshops van www.jijonderneemthet.nl en www.carryyourself.nl kunnen worden geretourneerd middels het herroepingsformulier welke is te downloaden op de site

3. PRIJZEN/BETALINGEN

3.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.1.2 Stasse Support zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen.

3.1.3 Wanneer opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is

opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 150,- (honderdvijftig). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

3.1.4 Stasse Support heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.2 Fixed Price

3.2.1. Bij een fixed price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

3.3 Nacalculatie

3.3.1 Indien afrekening op basis van nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat,

alvorens Stasse Support aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een begroting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan

zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van nacalculatie.